Innledning

Disse vilkår og bruksbetingelsene er laget for å sikre deg som bruker og oss som tilbyder at det skal praktiseres sikkerhet og rimelighet i kundeforholdet. Betingelsene gjelder kjøp av abonnement på Padlesiden.no, enten abonnementet er elektronisk (digital tilgang) eller fysisk (papirutgave).

 

 1. Partene

Selger er Publishing AS, Verksgata 28, 0566 Oslo, org nummer 917078556, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

 1. Kjøp av abonnement

Ved kjøp av et abonnement, vil du få tilsendt magasinet eller få tilgang til produktet/tjenesten i perioden du har betalt for. Abonnementet er løpende inntil oppsigelse foreligger. Kjøper kan si opp abonnementet når som helst, ved å ta kontakt med kundeservice. Kjøp av digital utgave gir tilgang til å lese på pc, nettbrett, mobil og andre enheter med nettleser.

 

 1. Betaling og transaksjoner

De betalings/transaksjonsalternativer som aksepteres fremgår av den enkelte tjeneste. Medievekst AS benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Om du gjennomfører et kjøp med kort/kredittkort (VISA, MasterCard) vil kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart. Gebyr tillegges kun om det tydelig fremgår av tjenesten. Ved kort/kredittkortbetaling regnes transaksjonstidspunktet som oppstart for periode bruker har kjøpt tilgang til, med mindre tjenesten indikerer noe annet.

Betalingen går direkte til utgiveren hvor Medievekst AS har hverken innsikt eller noe med det å gjøre. Alle henvendelser vedrørende betaling retter seg til utgiveren.

 

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnement ved å melde fra innen 14 dager etter at du mottok /fikk tilgang til produktet/tjenesten.  

 

 1. Reklamasjon

Reklamasjon av feil, mangler og forsinkelser ved produktene må gjøres til kundeservice snarest mulig. Abonnementet kan da stoppes slik at det ikke videreføres etter den betalte perioden. Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet du benyttet ved betaling for produktet. 

 

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

 1. Varighet og oppsigelse

Avtalende er løpende til den sies opp av en av partene. Produktet aktiveres fra det tidspunktet den blir betalt og varer ut den perioden utgiveren har angitt under betalingsprosessen.

 

 1. Immaterielle rettigheter

Funksjonaliteten i Medievekst AS er kopibeskyttet og kan ikke kopieres eller videreselges.

 

 1. Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

 

 1. Kundeservice og kontaktinformasjon

Medievekst AS

Organisasjonsnummer: 917078556

Adresse: Verksgata 28, 0566 Oslo

Generelle spørsmål om abonnementet, fakturering o.l. henvendes til kundeservice for Padling:

E-post: padling@aboservice.no / Tlf: +47 67 11 38 11